Friday, 16 November 2012

JOM KITA TENGOK APA YANG SESUAI DENGAN DIRI KITA(Ujian inventori INPS)


LAPORAN PEMBENTANGAN INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK (INPS)

1.0              PENGENALAN INPS

Pennings (dalam Elizur 1984) menyatakan  bahawa nilai sebagai unsur-unsur penting dalam ruang rujukan seseorang individu. Sementara  itu, nilai mengikut Rosenberg (1953) bermaksud sesuatu yang diminati, diperlukan dan dikehendaki ; keinginan seseorang itu untuk menjadi, merasakan, menyumbang, menikmati atau melakukannya sebagai ibadah.

Menurut Katz, nilai yang dipegang oleh seseorang adalah penentu kepada pemilihan kerjaya (dalam Herr & Cramer 1979). Oleh yang demikian, pengukuran objektif tentang struktur hierarki nilai-nilai tersebut akan memberikan individu data input yang penting  untuk membuat keputusan kerjaya. Biasanya pengukuran ini semata-mata menjelaskan apa yang seseorang itu telah ketahui. Nilai pekerjaan ini kadangkala disalahertikan sebagai minat pekerjaan. Sebenarnya, nilai pekerjaan dan minat pekerjaan adalah terdiri daripada dua domain yang amat berbeza, setiap satunya mengukur pembolehubah yang berbeza (Breme & Cockriel dalam Herr & Cramer 1979).

Inventori Nilai Pekerjaan Sidek (INPS) adalah inventori yang digunakan untuk mengenal pasti nilai-nilai yang dianggap penting oleh seseorang individu. Inventori Nilai Pekerjaan ini mempunyai format jawapan skala likert iaitu Sangat Suka (SS), Suka (S), Tidak Pasti (TP), Tidak Suka (TS) dan Sangat Tidak Suka (STS). Gerak balas individu kepada item-item yang terkandung dalam ujian ini dikatakan dapat menerangkan nilai-nilai pekerjaan individu.

Alat ukuran INPS dapat mengukur enam kategori nilai pekerjaan iaitu konteks, hubungan, fungsi, ganjaran, cita rasa dan monotoni yang terdiri daripada 21 nilaiI pekerjaan. Ujian  ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian I : Deskripsi Pekerjaan dan Bahagian II : Perbandingan Nilai Pekerjaan.

2.0              LATAR BELAKANG INPS

Gelatt (2962) dan Katz (1975) (dalam Zunker 1982) telah mengenal pasti nilai sebagai salah satu daripada komponen yang penting dalm membuat keputusan kerjaya. Zunker (1982) pula menganggap bahawa pengukuran nilai adalah bertindan dengan pengukuran minta dan personaliti. Oleh itu, pemilihan jenis-jenis inventori untuk tujuan perkhidmatan bimbingan dan kerjaya bergantung pada tujuan menggunakan keputusan ujian yang akan diperoleh.

            Menurur Zytowsky (dalam Pietrofesa, Leonard & Giroux 1975), pembentukan beberpa inventori nilai pekerjaan adalah lebih nyata untuk kegunaan kaunseling dan membuat ramalan berbanding tujuan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan tingkah laku pekerjaan. Beberapa contoh inventori nilai pekerjaan yang biasa digunakan termasuklah Hammond’s Occupational Attitude Rating Scales (OARS), Steffire’s Vocational Values Inventory (VVI), Super’s Work Values Inventory (WVI) dan Minnesota Importance Questionnaire (MIQ).

Alat ukuran INPS mengandungi dua bahagian yang perlu dijawab iaitu bahagian A - Deskripsi Pekerjaan dan bahagian B - Perbandingan Pekerjaan. Bahagian A mengandungi 21 soalan yang memerlukan pengguna menyatakan keinginan terhadap nilai pekerjaan tersebut. Manakala bahagian B mengandungi 21 agen yang mana dalam setiap agen mengandungi 5 nilai pekerjaan yang perlu dibandingkan antara satu sama lain untuk menunjukkan kecenderungan minat pengguna antara lima jenis nilai tersebut.

Inventori ini mengandungi 2 pecahan soalan untuk mengetahui nilai luaran yang mempengaruhi seseorang (bahagian A) dan nilai dalaman yang seseorang miliki (bahagian B). INPS ini dapat mengukur 21 jenis nilai pekerjaan menggunakan skala likert 5 mata, iaitu Sangat Suka, Suka, Tidak Pasti, Tidak Suka dan Sangat Tidak Suka.

21 nilai-nilai pekerjaan yang diukur dalam INPS adalah manusia, data, benda, pembantu, altruisme, pemimpin, autonomi, intelektual, kreatif, kejayaan, organisasi, keuntungan, promosi, masa lapang, pengiktirafan, sokongan, keselamatan, kebudayaan, agama, kepelbagaian dan aktiviti.

3.0              CARA MENTADBIR INPS

Inventori Nilai Pekerjaan Sidek (INPS) mestilah ditadbirkan di dalam bilik yang selesa dan kondusif . Bilik mestilah mempunyai peralatan-peralatan asas seperti kerusi, meja, kipas angin dan jauh daripada kebisingan dan lain-lain gangguan. Bilik yang mempunyai kemudahan hawa dingin adalah lebih baik dan digalakkan. Masa untuk menyelesaikan ujian ini tidak ditetapkan namun sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit .

Sebelum ujian ditadbirkan, arahan-arahan ujian yang perlu mestilah diberitahu kepada klien. Arahan seperti cara menjawab soalan, masa untuk menyelesaikan ujian dan arahan-arahan khusus tentang sesuatu ujian adalah antara perkara-perkara yang mesti diterangkan kepada pengambil ujian. Klien atau individu yang mengambil ujian juga perlu diingatkan agar mengikuti segala arahan yang terkandung di muka surat depan kertas ujian .

            Seterusnya untuk menginterprestasi skor yang diperoleh adalah penting sekali ditadbir dengan berhati-hati agar tidak tersalah tafsir yang boleh menyebabkan penyelewengan interprestasi INPS ini.  Justeru, sebelum mentadbir INPS ini adalah perlu difaham dengan jelas terlebih dahulu agar maklumat yang disampaikan adalah tepat.
4.0              PENGIRAAN SKOR PEMBENTUKAN PROFIL INPS

Pengiraan skor bagi ujian INPS perlu dilakukan dengan berhati-hati dan teliti supaya tidak berlaku kesilapan ketika mengira jumlah skor individu. Cara pengiraan skor mestilah diikuti sepenuhnya untuk mendapatkan skor dan profil yang betul dan tepat. Walaupun cara mengira skor adalah mudah, pentadbir ujian mestilah berhati-hati agar tidak melakukan kesilapan. Kesilapan kecil mungkin akan memberi kesan yang besar kepada interprestasi profil ujian. Di bawah ini terdapat beberapa langkah untuk dijadikan panduan kepada anda apabila anda memindahkan skor.

Langkah-Langkah Untuk Memindahkan Skor :

1)      Anda perlu menjawab inventori di bahagian A terlebih dahulu iaitu untuk bahagian deskripsi pekerjaan dan anda juga perlu menjawab inventori di bahagian B iaitu perbandingan pekerjaan. Arahan yang lengkap untuk menjawab kedua-dua bahagian telah disediakan di bahagian atas borang INPS tersebut.

2)      Setelah anda selesai menjawab dan menandakan skor di bahagian A dan di bahagian B, anda dikehendaki untuk memindahkan skor yang diperoleh di borang jawapan bahagian B ke dalam borang skor inventori INPS. Dalam proses pemindahan skor tersebut anda haruslah berhati-hati dan perlu dilakukan dengan penuh teliti supaya tidak berlaku kesilapan. Oleh itu, semasa pemindahan skor dari bahagian B ke borang skor INPS, anda haruslah memindahkan skor satu persatu dengan mengikut agen bagi setiap jenis pekerjaan. Sebagai contoh, bagi jenis pekerjaan manusia, agen 5, skor yang diperoleh adalah 1. anda dikehendaki mengisi skor setiap agen dengan mengikut jenis pekerjaan sehingga selesai.

3)      Setelah selesai mengisi skor untuk 21 jenis nilai pekerjaan, anda dikehendaki mengira jumlah skor yang diperoleh mengikut jenis pekerjaan. Namun, untuk mengira jumlah skor, terdapat formula yang perlu digunakan dan di ingat.
Text Box: JUMLAH SKOR = Jumlah Skor Yang Diperoleh - 4
Anda perlu mengira jumlah skor bagi 21 jenis nilai pekerjaan yang ada perolehi sehingga selesai. Perlu diingat bahawa dalam pengiraan jumlah skor anda perlu menggunakan formula di atas dan jumlah skor yang tertinggi yang boleh diperoleh adalah 21. Jika anda memperoleh nilai skor yang lebih tinggi daripada skor tertinggi yang telah dinyatakan, mungkin anda telah melakukan kesilapan semasa mengira jumlah skor ataupun semasa anda memindahkan skor dari bahagian B ke borang skor INPS.

4)      Setelah menyempurnakan langkah 3, anda dikehendaki untuk mengisi borang profil INPS. Di borang ini, anda dikehendaki untuk memindahkan skor yang diperoleh di bahagian A dan di borang skor INPS seterusnya anda dikehendaki untuk membina graf daripada skor yang telah diisi. Untuk mengisi skor di borang ini, anda dikehendaki untuk memindahkan skor di bahagian A ke dalam kolum deskripsi pekerjaan. Bagi borang skor INPS, anda perlu memindahkan jumlah skor yang diperoleh bagi setiap jenis pekerjaan ke borang profil INPS di bahagian kolum nilai pekerjaan. Di kolum tersebut terdapat angka 1-21 yang terletak di bawah jadual dan angka-angka tersebut telah dibahagikan mengikut tahapnya seperti sangat rendah, rendah, sederhana rendah, sederhana, sederhana tinggi, tinggi dan sangat tinggi. Anda dikehendaki untuk menandakan jumlah skor yang telah anda peroleh pada ruangan kolum yang disediakan mengikut angka yang berkenaan. Setelah selesai menandakan kesemua 21 jenis pekerjaan anda dikehendaki untuk menyambung tanda tersebut dengan jenis pekerjaan yang berkenaan dan juga angka yang terdapat di bawah jadual. Kesemua 21 tanda perlu disambung dengan menggunakan pembaris. Setelah selesai membina graf, anda boleh meneruskan proses menginteprestasi profil INPS.


5.0              PENTAFSIRAN PROFIL INPS

Umumnya, pentafsiran profil INPS adalah berasaskan kepada enam kategori nilai pekerjaan. Enam kategori pekerjaan yang ada ialah kategori konteks yang mengandungi  aspek manusia, data dan benda, kategori hubungan yang mengandungi pembantu, altruisme, pemimpin dan autonomi, kategori fungsi yang mengandungi intelektual, kreatif, kejayaan dan organisasi, kategori ganjaran yang mengandungi keuntungan, promosi, masa lapang, pengiktirafan, sokongan dan keselamatan, kategori citarasa yang mengandungi kebudayaan dan agama, dan akhir sekali kategori monotoni yang mengandungi aspek kepelbagaian dan aktiviti.

Fokus utama adalah diberikan kepada skor tertinggi, skor sederhana dan skor terendah. Skor 16 hingga 21 dianggap tinggi, skor 7 hingga 15 dianggap sederhana sementara 1 hingga 6 dianggap rendah. Skor tinggi menunjukkan nilai tersebut sangat penting kepada individu, sementara skor rendah menunjukkan bahawa nilai tersebut adalah tidak penting kepada individu. Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu. Pentafsiran profil INPS yang diperoleh berhubung dengan nilai-nilai tersebut adalah seperti berikut :

1.         Kategori Konteks

Manusia

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi daripada segi konteks terhadap manusia. Dari segi pekerjaan, banyak masa digunakan untuk berhubung dan berinteraksi dengan orang lain. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.Data

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi daripada segi konteks terhadap data. Dari segi pekerjaan, banyak masa digunakan untuk bekerja dengan data. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana  penting,sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Benda

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi daripada segi konteks terhadap benda. Dari segi pekerjaan, banyak masa digunakan untuk bekerja dengan benda. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

2.         Kategori Hubungan

Pembantu

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada hubungan pembantu. Dari segi pekerjaan, individu perlu bertanggungjawab kepada orang lain, mengikut peraturan dan arahan. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana  penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Altruisme

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada hubungan altruisme. Dari segi pekerjaan, individu perlu menunjukkan ciri-ciri baik hati, suka menolong, memberi perhatian, murah hati dan mengasihi orang lain. Skor sederhana (7- 15) menunjukkan nilai ini berada di tahap sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Pemimpin

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada hubungan sebagai pemimpin. Dari segi pekerjaan, individu mempunyai pengaruh dan prestij, berautoriti, di samping mempunyai  tanggungjawab yang berat terhadap orang lain. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini berada di tahap sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Autonomi

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada hubungan autonomi. Dari segi pekerjaan, individu inginkan kebebasan dalam melakukan sesuatu dan membuat keputusan di samping berinisiatif dan berdikari. Skor sederhana (7-15) menunjukkann nilai ini sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

3.         Kategori Fungsi

Intelektual

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada fungsi intelektual. Dari segi pekerjaan, individu perlu melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti keilmuan di samping cintakan kebenaran. Skor sederhana (7 -15) menunjukkan nilai ini berada di tahap sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan bahawa nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Kreatif

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada fungsi kreatif. Dari segi pekerjaan, individu perlu menunjukkan dan mempraktikkan ciri-ciri keaslian dan ketulenan. Skor sederhana  (7-15) menunjukkan nilai ini berada di tahap sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Kejayaan

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepad fungsi kejayaan. Dari segi pekerjaan, individu perlu mempunyai cita-cita dan pencapaian tinggi, di samping perlu bekerja keras. Individu juga perlu melakukan kerja-kerja yang mencabar dan rumit yang memerlukan semangat dan kesungguhan. Skor sederhana  (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana penting, sementara skor rendah (1-6), menunjukkan bahawa nilai pekerjaan ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Organisasi

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada fungsi organisasi. Dari segi pekerjaan, individu perlu memiliki ciri-ciri struktur yang tinggi, kekemasan dan ketelitian. Individu perlu melakukan sesuatu secara sistematik kerana ralat-ralat kecil tidak dapat diterima. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini berada di tahap sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

4.         Kategori Ganjaran

Keuntungan

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada ganjaran keuntungan. Dari segi pekerjaan, individu akan mencari pekerjaan yang memberikan faedah ekonomi yang tinggi dan peluang untuk menjadi kaya. Skor yang sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini berada di tahap sederhana penting. Skor rendah (1-6) pula menunjukkan bahawa nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Promosi

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada ganjaran promosi. Dari segi pekerjaan, individu akan mencari pekerjaan yang memberikan peluang untuk kenaikan pangkat dan meningkat maju. Skor sederhana    (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana penting, semenrara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Masa Lapang

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada ganjaran masa lapang. Dari segi pekerjaan, individu akan mencari pekerjaan yang waktu kerjanya pendek agar mempunyai banyak masa untuk berehat, bergembira dan meneruskan kegemararan harian. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini berada di tahap sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.
Pengiktirafan

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada  ganjaran pengiktirafan. Dari segi pekerjaan, individu akan mencari pekerjaan yang akan memberikan peluang kepada dirinya urrtuk dikenali, dipuja dan dianggap penting oleh orang lain. Individu mempunyai martabat tinggi serta menjadi tumpuan umum. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini berada di tahap sederhana penting. Sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Sokongan

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada ganjaran berupa sokongan. Dari segi pekerjaan individu mencari pekerjaan yang menyokong dan mesra dengan ketua dan rakan-rakan memahami dan bertimbang rasa, memberi galakan serta dorongan. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini berada di tahap sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Keselamatan

Skor tinggi (16-21) untuk nilai ini menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada ganjaran keselamatan. Dari segi pekerjaan, individu akan mencari pekerjaan-pekerjaan yang akan memberikan jaminan dari segi pekerjaan serta pendapatan. Kedudukan kewangan individu adalah stabil dan tidak dipengaruhi oleh kesempitan hidup. Skor sederhana (7-15) menunjukkan yang nilai ini berada di tahap sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan bahawa nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.5.         Kategori Citarasa

Kebudayaan

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada aspek kebudayaan. Dari segi pekerjaan, individu akan mencari pekerjaan yang memberikannya peluang untuk menghargai dan menikmati seni, bentuk, imbangan, kelembutan, kecantikan dan kebudayaan. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini berada di tahap sederhana  penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Agama

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada aspek agama dalam kehidupannya. Dari segi pekerjaaan, individu akan mencari pekerjaan yang memberikannya peluang untuk berdakwah, mengajar, menjadi model dan berkongsi nilai yang berkaitan dengan agama yang dianuti. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

6.         Kategori Monotoni

Kepelbagaian

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada nilai kepelbagaian. Dari segi pekerjaan, individu akan mencari pekerjaan yang akan memberikannya peluang untuk berhadapan dengan masalah-masalah baru yang berbeza. Risiko dalam pekerjaan tidak dapat dielakkan. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini berada di tahap sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam kehidupan individu.

Aktiviti

Skor tinggi (16-21) menunjukkan individu memberikan nilaian yang tinggi kepada nilai aktiviti. Dari segi pekerjaan, individu akan mencari pekerjaan yang memberikannya peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti fizikal yang memerlukan kesihatan dan ketabahan yang tinggi. Tenaga dan kekuatan adalah sangat diperlukan. Skor sederhana (7-15) menunjukkan nilai ini berada di tahap sederhana penting, sementara skor rendah (1-6) menunjukkan nilai ini tidak begitu penting atau tidak penting dalam  kehidupan individu.
6.0              SOALAN INPS

6.1       SOALAN BAHAGIAN A - DESKRIPSI PEKERJAAN

INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK
Sidek’s Occupational Value Inventory
INPS TM

BAHAGIAN A : DESKRIPSI PEKERJAAN

Arahan :

A.    Baca setiap deskripsi nilai pekerjaan berikut dengan teliti.

B.     Setelah membaca setiap deskripsi pekerjaan, nyatakan keinginan anda terhadap nilai pekerjaan tersebut dengan membulatkan nombor yang mewakili keinginan anda berpandukan kekunci jawapan berikut :

Sangat Suka
SS
5
Suka
S
4
Tidak Pasti
TP
3
Tidak Suka
TS
2
Sangat Tidak Suka
STS
1

1.                  MANUSIA

Keperluan utama pekerjaan jenis ini ialah anda mesti suka kepada aktiviti-aktiviti yang berorientasikan manusia.  Banyak masa anda akan digunakan untuk berhubung dan berinteraksi dengan orang lain.  Peranan anda termasuklah menyelia, memujuk dan menolong.  Selain itu beberapa aktiviti lain yang mungkin akan anda lakukan termasuklah mengajar, mengubati, memperkembang, memberi khidmat kaunseling serta memberi nasihat kepada individu yang memerlukan.

2.                  DATA

Ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini ialah anda dikehendaki bekerja dengan idea-idea, maklumat-maklumat dan rekod-rekod.  Anda mungkin perlu mengumpul maklumat, membanding, menyalin di samping berkemungkinan melakukan kerja-kerja menyelaras dan menganalisis data.  Kebolehan membuat kesimpulan dan rumusan daripada data-data yang ada mungkin juga diperlukan di dalam pekerjaan jenis ini.  Minat anda yang mendalam untuk bermain-main dengan data akan memungkinkan anda berjaya di dalam kerjaya ini.

3.                  BENDA

Pekerjaan ini memerlukan anda bekerja dengan objek sama ada objek kecil atau objek besar. Anda adalah dikehendaki mengendalikan dan menyelenggara objek daripada kerja yang sehalus-halusnya hinggalah kepada operasi jentera-jentera yang besar dan kompleks. Perhubungan sesama manusia adalah minima. Anda mungkin terlibat dalam merekabentuk, merekacipta, membina dan memperbaiki benda-benda.

4.                  PEMBANTU

Pekerjaan jenis ini memerlukan anda bertanggungjawab kepada orang lain, mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan. Anda adalah dikehendaki supaya sentiasa mengikut arahan ketua serta memberi arahan penuh kepada tugas yang diberikan kepada anda. Anda juga dikehendaki membuat sesuatu mengikut apa yang telah dipersetujui. Kesediaan anda untuk diarah daripada melakukan sesuatu mengikut kehendak diri memungkinkan anda berjaya dalam kerjaya jenis ini.


5.                  ALTRUISME

Ciri-ciri seperti suka menolong dan mengasihi orang lain adalah ciri-ciri yang penting untuk pekerjaan jenis ini. Banyak masa kerja anda dihabiskan dengan kerja-kerja kebajikan. Anda mungkin dikehendaki membina hubungan dengan orang yang tidak mempunyai kawan, menolong mereka yang tidak atau kurang bernasib baik serta orang lain yang memerlukan pertolongan.

6.                  PEMIMPIN

Ciri-ciri utama dalam pekerjaan jenis ini ialah anda dikehendaki memegang jawatan yang mempunyai autoriti dan tanggungjawab yang berat. Anda perlu memberitahu tentang apa yang perlu mereka buat, mengarah dan mengawal tingkah laku mereka. Anda juga bertanggungjawab untuk membuat keputusan-keputusan penting bagi kumpulan. Anda akan dianggap sebagai ketua yang mempunyai prestij dan pengaruh yang membuatkan orang lain menghormati dan bertanggungjawab kepada anda.

7.                  AUTONOMI

Autonomi dan kebebasan adalah merupakan unsur-unsur yang penting di dalam pekerjaan jenis ini. Anda dengan bebas boleh pergi dengan balik dari tempat kerja sesuka hati. Anda juga bebas menjadual masa bekerja dan melakukan kerja mengikut cara yang anda suka. Kebebasan dalam membuat keputusan sendiri dan berinisiatif merupakan kunci kepada kejayaan anda.

8.                  INTELEKTUAL

Pekerjaan jenis ini melibatkan banyak masa anda untuk aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kerja-kerja anda banyak melibatkan fikiran demi mencari kebenaran serta menambah khazanah ilmu pengetahuan. Daya imaginasi dan taakulan adalah perlu, begitu juga kebolehan anda mengatur dan menyusun ilmu pengetahuan. Dalam kerja-kerja yang melibatkan perkara-perkara abstraks dan teoritikal, anda mungkin dikehendaki mengkritik, menyoal, menganalisis serta menggabungjalinkan segala keterangan-keterangan yang ada.

9.                  KREATIF

Pekerjaan jenis ini memerlukan individu yang mempunyai idea-idea dan persembahan diri yang unik. Gaya hidup yang individualistik mungkin amat sesuai untuk bidang kerjaya jenis ini. Ketulenan dan keaslian dalam merekacipta adalah dipraktik dalam penyelesaian masalah dan penyelenggaraan kerja. Kebolehan untuk menghasilkan idea-idea baru dan cara mempersembahkannya secara unik dan tersendiri adalah suatu kemestian.

10.              KEJAYAAN

Kejayaan dan pencapaian yang tinggi merupakan keperluan dan ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini. Matlamat yang jelas dan cita-cita yang tinggi adalah dikehendaki. Anda akan menghadapi kerja-kerja yang mencabar dan mungkin juga masalah-masalah yang berat dan rumit. Jika anda mempunyai semangat dan kesungguhan lebih daripada yang biasa dimiliki oleh kebiasaan orang, berkemungkinan besar anda akan berjaya di dalam pekerjaan ini.

11.              ORGANISASI

Salah satu pra syarat yang perlu ada untuk pekerjaan jenis ini adalah kebolehan anda untuk menyusun dan menyelenggara barang-barang di bawah jagaan anda supaya kelihatan kemas dan teratur. Anda perlu menysun segala peristiwa sama ada yang telah atau yang akan brlaku secara sistematik dan teliti. Dalam menjalankan tugas-tugas seharian anda, kecuaian dan ralat-ralat kecil biasanya tidak dapat diterima. Kebolehan anda menyusun sesuatu kerja lebih awal dan terperinci adalah perlu dan amat ditekankan.

12.              KEUNTUNGAN

Pekerjaan jenis ini memberikan peluang kepada anda untuk menjadi lebih kaya. Kerjaya jenis ini memberikan faedah ekonomi yang tinggi yang memungkinkan anda berupaya memiliki barang-barang berkualiti tinggi yang anda inginkan seperti rumah, kereta, pakaian dan lain-lain lagi. Walaupun kadang-kala anda terpaksa berhadapan dengan risiko, tetapi potensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar adalah tinggi.

13.              PROMOSI

Ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini ialah adanya kenaikan pangkat, yang memberikan anda peluang untuk maju ke hadapan selangkah demi selangkah. Anda mempunyai peluang untuk naik ke atas menjadi orang yang berpengaruh dan berautoriti. Walaupun anda mungkin terpaksa memulakan kerjaya anda dengan jawatan yang rendah, anda boleh meningkat dengan cepat di dalam sesebuah organisasi.

14.              MASA LAPANG

Ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini ialah ia tidak mengganggu kehidupan anda di luar masa kerja. Waktu kerja anda adalah pendek dan anda mempunyai banyak masa untuk bercuti. Anda akan mempunyai banyak masa untuk bergembira dan anda juga berpeluang untuk meneruskan kebenaran, minat dan aktiviti-aktiviti harian anda.

15.              PENGIKTIRAFAN

Dalam pekerjaan jenis ini, anda akan menjadi perhatian dan tumpuan masyarakat umum. Anda akan dikenali dan dianggap penting oleh sebahagian besar ahli masyarakat. Nama dan wajah anda akan dikenali secara meluas. Pujian kepada diri anda dan kerja-kerja yang anda lakukan adalah banyak. Kedudukan anda mempunyai martabat yang tinggi dan dianggap penting oleh ahli menyarakat.

16.              SOKONGAN

Persekitaran kerja dalam pekerjaan jenis ini amat menyokong anda. Sebagai seorang pekerja dan sebagai seorang individu, anda akan dilayan dengan kasih sayang dan kebaikan.  Ketua dan pembantu-pembantu anda amat memahami, bertimbangrasa dan selalu memberi galakan dan dorongan. Mereka begitu mengambil berat tentang keselesaan dan kesejahteraan anda. Anda juga biasanya ditawarkan bantuan jika anda memerlukan.

17.       KESELAMATAN

Pekerjaan jenis ini membolehkan anda merasa bebas daripada kebimbangan kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Anda merasa selamat dengan perubahan–perubahan semasa yang berlaku di sekeliling anda kerana anda mengetahui kehidupan anda dan keluarga anda stabil, kekal dan boleh dijangkakan. Secara keseluruhan pendapatan anda tidak dipengaruhi oleh kesempitan hidup.

18.       KEBUDAYAAN

Untuk berjaya di dalam kerjaya ini anda mestilah berkebolehan menikmati dan menghargai seni. Keupayaan anda untuk menghayati bentuk , imbangan , kelembutan, keharmonian dan kecantikan sesuatu benda adalah amat berguna dan berharga. Anda mungkin dikehendaki supaya memperkembangkan minat dan penghargaan terhadap seni dan budaya.

19.       AGAMA

Salah satu pra-syarat utama untuk berjaya di dalam pekerjaan ini adalah mesti mempunyai pengetahuan agama yang tinggi dan luas. Anda akan selalu terlibat dengan aktiviti–aktiviti yang berkaitan dengan keagamaan, peluang untuk berdakwah, mengajar, menjadi model dan berkongsi nilai-nilai yang berkaitan dengan agama adalah merupakan tanggungjawab yang diberikan kepada anda.

20.       KEPELBAGAIAN

Pekerjaan jenis ini memerlukan anda berhadapan dengan keadaan-keadaan dan masalah-masalah baru dan berbeza untuk diselesaikan. Anda mungkin dikehendaki mengendali dan membuat penyelidikan berkaitan dengan persekitaran fizikal dan sosial anda. Banyak masa anda mungkin akan dihabiskan untuk perjalanan ke tempat-tempat yang tidak biasa. Risiko sama ada kecil atau besar tidak dapat dielakkan. Anda mesti bersedia untuk mengalami perubahan yang akan berlaku.

21.       AKTIVITI

Satu daripada keperluan utama pekerjaan jenis ini minat dan cinta anda kepada aktiviti-aktiviti yang berbentuk fizikal. Anda perlu kecergasan yang tinggi. Kesihatan, kekuatan dan ketabahan yang tinggi adalah satu kemestian. Anda mungkin dikehendaki mengangkat benda-benda berat, berkerja di dalam bangunan dan mungkin juga di luar bangunan. Minat terhadap pergerakan yang memerlukan tenaga dan kekuatan adalah perlu untuk kejayaan dalam bidang kerjaya ini.6.2              SOALAN BAHAGIAN B - PERBANDINGAN NILAI PEKERJAAN

BAHAGIAN B : PERBANDINGAN NILAI PEKERJAAN

Arahan :

Pada setiap agen, pilih mana daripada 5 pekerjaan yang anda paling suka dan bulatkan nombor 5 di sebelah nama pekerjaan itu. Bulatkan nombor 4 di sebelah nama pekerjaan yang kedua anda sukai. Bulatkan nombor 3 bagi pekerjaan pilihan ketiga, nombor 2 bagi pekerjaan pilihan keempat dan akhirnya nombor 1 bagi pilihan kelima. Tidak ada dua atau lebih pekerjaan dalam agen tertentu yang mempunyai nombor yang sama. Sila gunakan sistem ini untuk membuat pemilihan bagi setiap agen yang disenaraikan.

Frasa-frasa berikut menerangkan setiap pekerjaan dengan ringkas sekali lagi. sila rujuk diskipsi lengkap di bahagian A sekiranya frasa yang disediakan masih tidak jelas dan tidak dapat membantu anda dalam membuat pangkatan.

1. MANUSIA                         Banyak masa digunakan untuk berhubung dan berinteraksi dengan manusia.

2. DATA                                Bekerja dengan nombor-nombor, idea, maklumat serta rekod termasuk menyelaras dan menganalisis data.

3. BENDA                              Berkerja dengan objek sama ada kecil atau besar termasuk merekacipta dan memperbaiki benda.
4. PEMBANTU                     Bertanggungjawab kepada orang lain, mengikut peraturan dan arahan.

5. ALTRUISME                   Baik hati, suka menolong, memberi perhatian, murah hati dan mengasihi orang lain.

6. PEMIMPIN                       Mempunyai pengaruh dan prestij. Berautoriti tetapi mempunyai tanggungjawab yang berat terhadap orang lain.

7. AUTONOMI                     Kebebasan melakukan sesuatu dan membuat keputusan, beriniasitif dan berdikari dalam melakukan sesuatu.

8. INTELEKTUAL              Melibatkan banyak masa dengan aktiviti keilmuan dan cintakan kebenaran.

9. KREATIF                         Keaslian dan ketulenan dipraktikkan dalam menyelesaikan masalah dan penyelenggaraan kerjasama.

10. KEJAYAAN                   Mempunyai cita-cita dan pencapaian yang tinggi. Perlu bekerja keras, kerja-kerja yang dilakukan sangat mencabar dan rumit. Perlukan semangat dan kesungguhan untuk berjaya.

11. ORGANISASI                Stuktur, kekemasan dan ketelitian dalam menjalankan tugas adalah suatu keperluan dan kemestian. Perlu sistematik dan ralat-ralat kecil tidak dapat diterima.

12. KEUNTUNGAN            Faedah ekonomi yang tinggi dan mempunyai peluang yang besar untuk menjadi kaya.

13. PROMOSI                       Adanya peluang kenaikan pangkat yang memberi ruang untuk maju dan meningkat.

14. MASA LAPANG            Waktu kerja yanga pendek, terdapat banyak masa untuk berehat, bergembira dan meneruskan kegemaran serta hobi anda.

15. PENGIKTIRAFAN       Dikenali, dipuja dan dianggap penting oleh orang ramai. Kedudukan mempunyai martabat serta menjadi tumpuan umum.

16. SOKONGAN                  Persekitaran kerja yang menyokong dan mesra. Ketua dan rakan memahami dan betimbang rasa, memberi galakan dan dorongan.

17. KESELAMATAN          Bebas daripada kebimbangan kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Kedudukan kewangan stabil dan tidak dipengaruhi oleh kesempitan hidup.

18. KEBUDAYAAN            Menghargai dan menikmati seni, bentuk, imbangan, kelembutan, kecantikan dan kebudayaan.

19. AGAMA                          Berdakwah, mengajar, menjadi model dan berkongsi nilai yang berkaitan dengan agama.

20. KEPELBAGAIAN         Berhadapan dengan masalah-masalah baru yang berbeza
                                                serta risiko yang tidak dapat dielakkan.

21. AKTIVITI                       Aktiviti-aktiviti fizikal di mana kesihatan dan ketabahan yang tinggi diperlukan. Perlu tenaga dan kekuatan.
7.0              BORANG JAWAPAN INPS

7.1       BORANG JAWAPAN BAHAGIAN A - DESKRIPSI PEKERJAAN

NAMA

JANTINA

UMUR

PENDIDIKAN

PEKERJAAN

NO K.P

TARIKH


BAHAGIAN A : DESKRIPSI PEKERJAAN

Arahan : Tandakan keutamaan pekerjaan anda dengan membulatkan nombor yang mewakili
   jawapan anda berpandukan kekunci jawapan berikut :

Sangat Suka
SS
5
Suka
S
4
Tidak Pasti
TP
3
Tidak Suka
TS
2
Sangat Tidak Suka
STS
1


1. Manusia           5      4      3      2      1                  12. Keuntungan            5      4      3      2      1

2. Data                 5      4      3      2      1                  13. Promosi                  5      4      3      2      1

3. Benda               5      4      3      2      1                  14. Masa Lapang         5      4      3      2      1

4. Pembantu         5      4      3      2      1                  15. Pengiktirafan          5     4      3      2       1

5. Altruisme         5      4      3      2      1                  16. Sokongan               5      4      3      2      1

6. Pemimpin         5      4      3      2      1                  17. Keselamatan          5      4      3      2      1

7. Autonomi         5      4      3      2      1                  18. Kebudayaan           5      4      3      2      1

8. Intelektual        5      4      3      2      1                  19. Agama                    5      4      3      2      1

9. Kreatif              5      4      3      2      1                  20. Kepelbagaian         5      4      3      2      1

10. Kejayaan        5      4      3      2      1                  21. Aktiviti                   5      4      3      2      1

11. Organisasi      5      4      3      2      1                 

7.2       BORANG JAWAPAN BAHAGIAN B - PERBANDINGAN NILAI PEKERJAAN

BAHAGIAN B : PERBANDINGAN NILAI PEKERJAAN

Arahan : Tandakan keutamaan pekerjaan anda dengan membulatkan nombor yang
    mewakili jawapan anda berpandukan kekunci jawapan berikut :

Sangat Suka
SS
5
Suka
S
4
Tidak Pasti
TP
3
Tidak Suka
TS
2
Sangat Tidak Suka
STS
1

A
Kreatif

A
Keuntungan

A
Organisasi

G
Data

G
Kreatif

G
Intelektual

E
Keselamatan

E
Autonomi

E
Keuntungan

N
Agama

N
Benda

N
Sokongan


Benda


Altrurisme


Kreatif

1


2


3A
Data

A
Kebudayaan

A
Pengiktirafan

G
Promosi

G
Aktiviti

G
Manusia

E
Intelektual

E
Data

E
Altrurisme

N
Pengiktirafan

N
Manusia

N
Aktiviti


Pembantu


Masa Lapang


Pemimpin

4


5


6A
Keselamatan

A
Aktiviti

A
Promosi

G
Masa Lapang

G
Agama

G
Organisasi

E
Organisasi

E
Benda

E
Autonomi

N
Kejayaan

N
Masa Lapang

N
Intelektual


Pengiktirafan


Keuntungan


Data

7


8


9


A
Masa Lapang

A
Agama

A
Pembantu

G
Benda

G
Pemimpin

G
Kebudayaan

E
Agama

E
Aktiviti

E
Manusia

N
Kepelbagaian

N
Promosi

N
Pemimpin


Intelektual


Sokongan


Aktiviti

10


11


12A
Sokongan

A
Benda

A
Intelektual

G
Kejayaan

G
Keselamatan

G
Autonomi

E
Promosi

E
Sokongan

E
Pembantu

N
Organisasi

N
Kebudayaan

N
Keselamatan


Keselamatan


Kejayaan


Manusia

13


14


15A
Manusia

A
Kepelbagaian

A
Altrurisme

G
Pemimpin

G
Pengiktirafan

G
Pembantu

E
Pengiktirafan

E
Kreatif

E
Kejayaan

N
Pembantu

N
Masa Lapang

N
Keuntungan


Promosi


Autonomi


Organisasi

16


17


18A
Pemimpin

A
Autonomi

A
Kejayaan

G
Keuntungan

G
Sokongan

G
Altrurisme

E
Kepelbagaian

E
Kebudayaan

E
Kepelbagaian

N
Altrurisme

N
Kreatif

N
Data


Kebudayaan


Kepelbagaian


Agama

19


20


217.3       BORANG SKOR INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK (INPS)

BORANG SKOR INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK (INPS)

DATA
BENDA
PEMBANTU
ALTURISME
PEMIMPIN
AUTONOMI
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
5

1

1

4

2

6

2

6

4

2

12

6

11

9

12

5

8

15

18

12

15

15

9

10

16

19

16

17

16

21

14

18

21

19

20

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUMINTELEKTUAL
KREATIF
KEJAYAAN
ORGANISASI
KEUNTUNGAN
PROMOSI
MASA LAPANG
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
3

1

7

3

2

4

5

4

2

13

7

3

9

7

9

3

14

9

8

11

8

10

17

18

13

18

13

10

15

20

21

18

19

16

17

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUMPENGIKTIRAFAN
SOKONGAN
KESELAMATAN
KEBUDAYAAN
AGAMA
KEPELBAGAIAN
AKTIVITI
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
4

3

1

5

1

10

5

6

11

7

12

8

17

6

7

13

13

14

10

19

8

16

14

14

19

11

20

11

17

20

15

20

21

21

12

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM


7.4       PROFIL INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK

DESKRIPSI PEKERJAAN

NILAI PEKERJAAN
SANGAT RENDAH
RENDAH
SEDERHANA RENDAH
SEDERHANA
SEDERHANA TINGGI
TINGGI
SANGAT TINGGI
  R    S    T
  R    S    T
   R       S       T
   R     S     T
   R     S     T
  R     S     T
  R     S     T


MANUSIA

DATA


BENDA


PEMBANTU


ALTRUISME


PEMIMPIN


AUTONOMIINTELEKTUALKREATIFKEJAYAAN


ORGANISASI


KEUNTUNGAN


PROMOSI


MASA LAPANG


PENGIKTIRAFAN


SOKONGAN


KESELAMATAN


KEBUDAYAAN


AGAMA


KEPELBAGAIAN


AKTIVITI


  1    2     3
  4    5     6
    7       8       9
   10    11     12
   13    14     15
  16  17    18
 19   20    21

8.0       KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INPS

Kebolehpercayaan ujian bermakna ujian itu adalah konsisten (Tuckman 1978). Sesuatu ujian atau alat ukuran itu dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi sekiranya skor yang sama diperoleh individu yang sama dengan menjawab ujian atau alat ukuran yang sama pada masa yang berbeza (Sidek Mohd. Noah 1990).

Indeks kebolehpercayaan sesuatu alat ukuran adalah suatu pekali yang menunjukkan konsistensi dan indeks ini ditentukan dengan menggunakan kaedah korelasi. Kaedah korelasi bermaksud menghubungkan dua set skor yang diperoleh daripada hasil gerak balas subjek terhadap item-item dalam pengukuran (Anastasi, 1997). Murphy dan Davidshover (1998) telah menjelaskan bahawa kegunaan pekali kebolehpercayaan adalah untuk menyediakan maklumat yang berguna untuk menilai kualiti sesuatu alat ukuran.

Selain itu, pekali kebolehpercayaan juga dapat digunakan untuk menunjukkan suatu maklumat umum yang mempengaruhi skor sebenarnya atau yang salah. Pekali kebolehpercayaan dapat digunakan untuk dua perkara penting iaitu mentafsir sejauh mana skor boleh bertindak sebagai hasil pengukuran yang salah dan untuk mentafsir pengaruh daripada tiada kebolehpercayaan daripada korelasi antara pengukuran dan krisis minat.

            Pekali kebolehpercayaan Inventori Nilai Pekerjaan Sidek (INPS) menggunakan pendekatan pekali kebolehpercayaan alpha Cronbach iaitu .96, sementara analisis reliabiliti ke atas semua 21 faktor yang terkandung dalam INPS menunjukkan pekali ketekalan dalaman atau kebolehpercayaan antara .74 hingga .90.
1 comment: