Saturday, 13 October 2012

TUGAS-TUGAS DAN JENIS-JENIS PERKHIDMATAN DALAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING1. MELAKSANAKAN PERKHIDMATAN INVENTORI DAN REKOD

* Mengendalikan fail bimbingan dan kaunseling bagi setiap pelajar
* Mengumpul dan merekod butiran ujian dan penilaian diri pelajar
* Mengemaskini rekod kaunseling pelajar
* Mentafsir data untuk tujuan pembangunan diri pelajar

2. KHIDMAT PENGUMPULAN DAN MEMBERI MAKLUMAT

* Menyebarkan maklumat pendidikan dan kerjaya
* Menyebarkan maklumat mengenai pendidikan dan pencegahan

3. PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

* Melaksanakan khidmat krisis kaunseling
* Kaunseling Individu
* Kaunseling Kelompok
* Kaunseling Pengembangan Diri
* Kaunseling Kerjaya

4. KHIDMAT PENEMPATAN

* Membantu pelajar dalam penempatan kelas dan aliran

5. KHIDMAT PENCEGAHAN

* Memberi maklumat mengenai elemen mengenai yang membahayakan diri dan masyarakat secara individu dan kelompok

6. KHIDMAT KONSULTASI DAN RUJUKAN

* Memberi khidmat konsultasi kepada guru, pentadbir dan ibu bapa.
* Merujuk pelajar kepada pihak yang tertentu untuk mendapatkan khidmat pakar dan lanjutan.

7. KONFERENSI DENGAN IBUBAPA

* Mengadakan hubungan dengan penjaga mengenai kemajuan pelajar
* Mendapat kerjasama ibubapa dengan program pembangunan diri pelajar

8. KHIDMAT PENILAIAN

* Membuat penilaian program bimbingan dan kaunseling yang disediakan secara formatif dan sumatif.

9. BIMBINGAN DALAM BILIK DARJAH

Perkhidmatan ini haruslah dimasukkan ke dalam penjadualan utama sekolah 
(Pendidikan Moral)
TAJUK CADANGAN BIMBINGAN DI DALAM KELAS:
• Pendidikan dan kerjaya-kerjaya
• Trait personaliti dan kerja
• Pembangunan diri dan kemahiran berkomunikasi
• Ujian personaliti
• Mental yang sihat
• Hubungan guru-murid
• Bahaya dadah, arak dan rokok
• Kemahiran belajar dan pengurusan masa

10. KONFERENSI KES

Merupakan strategi dalam memberikan bimbingan dan memberikan kebajikan kepada para pelajar. Permasalahan murid akan dibincangkan bersama oleh pakar-pakar iaitu yang teridiri daripada :
- guru kelas
- guru disiplin
- doktor dan jururawat
- pegawai kebajikan masyarakat
- guru besar
- kaunselor sebagai penyelaras
Bertujuan untuk menyemak dan menganalisis sesuatu kes dan merancang kaedah pertolongan dan bimbingan yang diperlukan oleh pelajar.

11. KHIDMAT INVENTORI DAN REKOD

* Mengendalikan fail bimbingan dan kaunseling
* Mengumpul dan merekodkan butiran-butiran penilaian dan pentafsiran minat murid (Kad 001 R/ 001 M)

Apa itu kaunseling?


Bimbingan dan Kaunseling

Apa itu kaunseling?

Suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi. Ia dijalankan oleh kaunselor profesional bagi membantu perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh. Pertemuan adalah secara sukarela dan berterusan sepanjang hayat berlandaskan Etika Kaunseling.
Kaunseling bukan bererti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Malah kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan klien, kerana apa yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik juga untuk klien . Keistimewaan khidmat kaunseling ialah ia membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi. Penerimaan dan perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri.
Oleh kerana kaunseling bukan nasihat, hubungan kaunseling adalah berbentuk dua hala. Kaunselor cuba memahami dengan mendengar dan memberikan layanan serta interaksi yang baik, manakala klien memberihalkan masalah mereka dan cuba memahami dan mengambil tindakan menguruskan masalah tadi. Proses aksi dan reaksi di antara klien dan kaunselor turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapinya.
kaunseling menggerakkan klien memahami diri dari segi kelemahan yang menghasilkan masalah dalam hidup dan bagaimana klien terdedah kepada permasalahannya. Oleh itu fokus mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna, dan melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional atau antara individu.
Krumboltz (George & Kristianni, 1990), pula mengatakan kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti yang beretika yang dilakukan oleh kaunseling dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkahlaku yang akan menghasilkan penyelesian kepada masalah klien.
Untuk pemahaman dengan lebih jelas lagi tentang definisi kunseling, dipetik tiga definisi yang telah dibuat oleh tiga tokoh iaitu Blocher (1974); Corey (1977) dan James (1982). Blocher (1974) mendefinasikan kaunseling sebagai suatu proses untuk menolong individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat bertindak balas dalam alam persekitarannya. Corey (1977) sepertimana dengan Blocher menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulakn masalah pada dirinya. Akhir sekali James (1982) pula mendefinasikan kaunseling sebagai suatu proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses membantu individu untuk mencapai kehendaknya, membimbing dan menilai potensi yang ada pada diri individu.
Sebagai rumusan, kaunseling adalah proses pertolongan yang profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam sekelilingnya.

Definisi Bimbingan

• Othman Mohamed (2000), bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Ia melibatkan usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya. Lazimnya bagi penentuan kebajikan dan perkembangan dirinya.
Prinsip-prinsip bimbingan
• Bimbingan adalah untuk semua murid, untuk perkembangan diri mereka.
• fokus utama bimbingan ialah pencegahan masalah sementara ia masih boleh dikawal.
• Ia mesti dilakukan secara kolaboratif dengan kakitangan lain di sekolah.
• murid-murid perlu menyertai bimbingan secara sukarela.
• guru bimbingan perlu bertingkah laku prosesional untuk mengelakkan perhubungan tidah sihat.
• perkhidmatan bimbingan merupakan tanggungjawab secara kolektif di antara guru, murid, guru pmbimbing dan sekolah, rakan sebaya dan ibubapa yang berkenaan.
Pendekatan Bimbingan
Perkembangan Pencegahan Pemulihan Krisis
Guru Bimbingan dan Kaunseling (B & K)
• Guru yang dilantik sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah yang bertanggungjawab menjalankan aktiviti-aktiviti kaunseling.
• Guru ini tidak digelar kaunselor

MODEL PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

• Perkhidmatan lebih bersifat menyeluruh iaitu memberi khidmat yang ditujukan seboleh-bolehnya kepada semua kelompok sasaran, di mana perlu khidmat rujukan kepakaran juga boleh diberikan.
• Perkhidmatan lebih bersifat perkembangan, pencegahan, dan pemulihan yang boleh disokong melalui aktiviti pengayaan dan pengukuhan.
• Perkhidmatan lebih menekankan bimbingan dan kaunseling pengajaran serta bimbingan dan kaunseling kelompok.
• Perkhidmatan lebih bersifat terbuka .
• Perkhidmatan bersifat bersepadu dan pelbagai disiplin.
• Perkhidmatan bersifat pelbagai modality